menu

Search
Close this search box.

Privacy statement

Privacyverklaring voor kandidaten en referenten
In het kader van onze activiteiten kunnen wij, Carneiro Watson, persoonsgegevens verwerken die u betreffen. Wij hebben deze gegevens van u
gekregen, van een collega of oud-collega van u of uit openbare bronnen verzameld. Met dit
document wil Carneiro Watson u informeren over de persoonsgegevens die zij over u
verwerkt, de gronden daarvoor en uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.
Die verwerking, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, vindt altijd plaats in overeenstemming met
deze verklaring. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot kandidaten en referenten.
Welke gegevens verwerken wij over u?
Met betrekking tot kandidaten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 volledige naam
 titulatuur
 geslacht
 woonadres
 mailadres
 telefoonnummer
 geboortedatum en -plaats
 opleidingen
 huidige en eerdere functies
 huidige en eerdere werk- en opdrachtgevers
 namen van referenten
 curriculum vitae
 adressen social mediaprofielen (o.a. LinkedIn)
 inkomensindicatie
 verslaglegging van onze contacten met u
Met betrekking tot referenten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 volledige naam
 mailadres
 telefoonnummer
 huidige en eerdere functies
 huidige en eerdere werk- en opdrachtgevers
 verslaglegging van onze contacten met u
Doel en grond van de verwerking

Bent u een kandidaat?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om opdrachten uit te voeren op het gebied van executive search en recruitment. Deze opdrachten voeren wij uit op verzoek van onze opdrachtgevers, maar in sommige gevallen ook op uw eigen verzoek.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot kandidaten ten behoeve van
toekomstige opdrachten, en gebruiken wij de gegevens in ons bestand om u informatie te
verstrekken, onder meer in de vorm van een nieuwsbrief.

De wettelijke grondslagen van onze verwerking van uw persoonsgegevens zijn de uitvoering
van een overeenkomst die wij met u hebben (indien u ons een zoekopdracht geeft) of ons
gerechtvaardigd bedrijfsbelang (in alle andere gevallen). Dit belang is erin gelegen dat wij uw
persoonsgegevens nodig hebben om onze opdrachten uit te voeren: met behulp van uw
gegevens kunnen wij bepalen of u een geschikte kandidaat zou zijn voor een van onze opdrachtgevers, en u op de hoogte houden van onze diensten en activiteiten.

Indien u bepaalde informatie waar wij om vragen niet wilt verstrekken, kunnen wij mogelijk
niet aan onze contractuele verplichtingen jegens u of onze zakelijke opdrachtgever voldoen.
Dit kan er toe leiden dat wij besluiten om de zoekopdracht te beëindigen of u niet langer als
kandidaat zullen beschouwen.

Uiteraard zullen we u informeren over de gevolgen indien u
gegevens niet wenst te verstrekken.
Bent u een referent?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te benaderen in het kader van een zoekopdracht
op het gebied van executive search of recruitment, waarbij uw naam door een kandidaat is genoemd als
referent.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Dit belang is erin gelegen dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om onze
opdrachten uit te voeren: met behulp van uw gegevens kunnen wij bepalen of de kandidaat
die u als referent heeft opgegeven geschikt zou zijn voor een van onze zakelijke opdrachtgevers.
Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Voor de uitvoering
van onze werkzaamheden zijn wij echter genoodzaakt om persoonsgegevens met betrekking
tot kandidaten en referenten te verstrekken aan opdrachtgevers, en soms aan buitenlandse
kantoren binnen onze netwerken. Deze verstrekkingen zullen uitsluitend met uw toestemming plaatsvinden, en daarbij zullen wij slechts die gegevens verstrekken die noodzakelijk
zijn voor de opdrachtgever om een goede beoordeling van de geschiktheid van een
kandidaat te maken.

Ten behoeve van onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van de diensten van enkele
verwerkers. Dit betreft in de eerste plaats onze ICT-dienstverlener, die onder meer onze
werkomgeving en e-mail verzorgt. Ook onze database met gegevens van onze opdrachtgevers, kandidaten en referenten wordt door een derde verzorgd. Tot slot gebruiken wij voor
de verzending van onze nieuwsbrieven een verwerker.

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor
genoemde doeleinden. Gegevens met betrekking tot referenten zullen niet langer dan twaalf
maanden na het laatste contact worden bewaard. Gegevens met betrekking tot kandidaten
zullen worden bewaard zo lang de kandidaten in aanmerking zouden kunnen komen voor
een functie bij een van onze zakelijke opdrachtgevers.

Uw rechten
Gedurende de periode waarin wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om
bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
Indien u constateert dat persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, incompleet of
niet langer relevant zijn, kunt u ons verzoeken die gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken
tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de
verwerking daarvan te beperken. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw
toestemming, heeft u altijd het recht die toestemming voor toekomstige verwerkingen in te
trekken. Tot slot heeft u het recht om klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het mailadres
info@carneirowatso.com.

Matching Ambtions